Regulamin

REGULAMIN  portalu aukcyjnego e-gun.pl

 
e-gun.pl   jest portalem aukcyjnym broni , lunet oraz akcesoriów mysliwskich prowadzona przez  Astroclassic Renata Niedbałowska 39-400 Tanobrzeg  ul. M.Skłodowskiej -Curie 7 NIP 867-100-86-94  REGON , na zasadach określonych w Regulaminie zwanym dalej OPERATOREM .
Operator prowadzi  dla Użytkownika przez  portal e-gun.pl  pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach w/w portalu aukcyjnego  .
 

ZASADY  UCZESTNICTWA W e-gun.pl

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W przypadku uczestniczenia w akcji przedmiotu koncesjonowanego użytkownik obowiązany jest posiadać aktualne zezwolenie na nabycie.
 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Następnie podmioty te przesyłają do e-gun.pl kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane o prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek przesłania kopii tych dokumentów nie dotyczy Użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce i którzy po dokonaniu Rejestracji dokonali pełnej aktywacji Konta poprzez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego Rejestracji. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.
  e-gun.pl  zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, mające siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski. W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządzone są w języku obcym innym niż polski - także tłumaczeń na język angielski. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez E-gun po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym  Operatorem , której przedmiotem są usługi świadczone przez portal e-gun.pl  na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do portalu e-gun.pl , musi obok obowiązku przesłania kopii dokumentów, oświadczeń lub tłumaczeń – o których mowa w pkt 2 powyżej (o ile ma zastosowanie), dokonać aktywacji Konta, wybierając jeden z poniższych dostępnych dla danego Użytkownika sposobów 
  1. Szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków udostępniających tzw. "szybkie płatności"  i dokona wpłaty w zdefiniowanej kwocie 1,00 zł.Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana,
  2. Wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z operatorem usługi płatniczej dokona wpłaty kwoty 1,00 zł na rachunek bankowy wskazany przez e-gun.pl . Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana.
 5. Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z portalu , Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta po dokonaniu przez niego Rejestracji.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w e-gun.pl po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do e-gun.pl za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z e-gun.pl , w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej  e-gun.pl.
  Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w e-gun.pl po podaniu loginu lub adresu. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
 7. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu . Zakazane jest  dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec e-gun.pl .Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem  udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
 8. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach portalu e-gun.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, lub w przypadku powzięcia przez  OPERATORA uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, OPERATOR może:
  1. uzależnić korzystanie z portalu e-gun.pl od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
  2. czasowo ograniczyć dostęp do portalu e-gun.pl,
  3. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

   Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności,  OPERATOR zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 9. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 3 , Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu.

OFERTY

 1. OPERATOR W ramach portalu e-gun.pl ,  może udostępnić Kupującym następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży:
  1. Wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru,
  2. Licytacja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Licytantów do składania ofert celem zawarcia umowy. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru.

PRZEBIEG TRANSAKCJI

 1. Podczas publikacji Oferty, Użytkownicy, korzystając z odpowiedniego formularza mogą za pośrednictwem portalu e-gun.pl zadawać Sprzedającemu pytania dotyczące tej Oferty.
 2. Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji.
 3. Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru bierze udział w Licytacji lub dokonuje wyboru opcji Kup Teraz . Dokonując powyższych czynności, Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.
 4. Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Licytacji:
  1. na prośbę Licytanta albo
  2. gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Licytanta,
  3. jeżeli w trakcie Licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru,
 5. Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedającym, złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Licytacji, przestaje wiązać. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie Licytacji.
 6. Zakończenie Oferty następuje:
  1. na podstawie decyzji Sprzedającego.
  2. sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru
  3. zakończy się czas licytacji .

ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

 1. Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej . Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.
 2. Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”,
 3. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
  W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która wiąże się z nadaniem przesyłce numeru rejestrowego i o ile numer ten został udostępniony w zakładce: "Kupione", widocznej po zalogowaniu na Konto, Kupujący otrzymuje dodatkową wiadomość e-mail, w której wskazana jest: nazwa (firma) przewoźnika, numer rejestrowy przesyłki i link umożliwiający jej śledzenie.
 4. Towar podlegajacy koncesji jest do odbioru osobistego z kompletem dokumentów oraz dowodem tożsamosci  w magazynie OPERATORA
 5. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej. Po tym terminie Operator anuluje transakcję . Jednocześnie Operator może w przypadku nieuzasadnionej przyczyny odmowy  dokończenia transakcji czasowo zawiesić konto Kupującego .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Operator może zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup Teraz - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,
 2. OPERATOR może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.
 3. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu portalu e-gun.pl w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:
  1. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  2. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  3. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do portalu e-gun.pl, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,
  4. uzależnić korzystanie z e-gun od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,
  5. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w Załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu.
 4. Niezależnie od zastosowania przez OPERATORA  powyższych postanowień  Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z portalu e-gun.pl w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem portalu e-gun.pl  lub innych Użytkowników.
 5. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec  portalu e-gun.pl i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta,
 6. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności,  nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody portalu e-gun.pl .
 7. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach portalu e-gun.pl powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania portalu e-gun.pl lub szkodzą Użytkownikom.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej z OPERTAOREM  oraz  ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień  w ciągu 24 godzin od skierowania zarzutów , z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.
 9. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach portalu e-gun.pl umowach.
 10. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na portalu e-gun.pl stanowią przedmiot praw OPERATORA . Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 11. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych na portalu e-gun.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody OPERATORA  i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów OPERATORA  . Zabronione jest:
  1. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona portal e-gun.pl , w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia
  2. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w portalu e-gun.pl w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.
 12. Świadczenie usług w ramach portalu e-gun.pl  ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.
  1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z portalu e-gun.pl , dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy  ( zalącznik nr1 do regulaminu } . W okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe  dokonanie przez Licytanta zmiany kwoty zaoferowanej podczas Licytacji, lub z rezygnacji dokonanego zakupu.
  2. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z  portalem e-gun.pl , dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w  portalu e-gun.pl ramach Konta, nie będzie możliwe.
  3. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez e-gun.pl za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
  4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji OPERATORA Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach z portalu e-gun.pl, bez uprzedniej zgody OPERATORA .
 

ZMIANY REGULAMINU

 1. OPERATOR jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OPERATORA . Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w portalu e-gun.pl zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w portalu e-gun.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym OPERATORA , korzystając z formularza,  ( zalącznik nr1 do regulaminu
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może kontaktować się z PORTALEM  w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
  1. pisemnej na adres: Astroclassic Renata Niedbałowska 39-400 Tanobrzeg  ul. M.Skłodowskiej -Curie 7
  2. elektronicznej  w ramach formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Kontakt" .
  3. telefonicznej na wskazany numer telefonu  znajdującego się w zakładce "Kontakt" .
 2. OPERATOR  może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:
  1. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,
  2. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
  3. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.
 3. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez portal e-gun.pl   lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja).
 4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w portal e-gun.pl   (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 5. 5.   portal e-gun.pl   rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, portal e-gun.pl   zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
 6. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego  Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach portal e-gun.pl   może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.
 7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez portal e-gun.pl   w ramach Reklamacji (Odwołanie).
 

SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a portalem  e-gun.pl   , której przedmiotem są usługi świadczone przez portal e-gun.pl  na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez portal e-gun.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


Załącznik nr 1.    odstąpienie od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z portalem  e-gun.pl   (Rejestracja Konta), możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: rezygnacja@astroclassic.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który ,  wziął udział w Licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec portalu e-gun.pl
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Astroclassic Renata Niedbałowska 39-400 Tanobrzeg  ul. M.Skłodowskiej -Curie  7
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu e-gun.pl
Data zawarcia umowy  ……………………………………….,
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login  e-gun.pl ……………………………………………………………
 
                                                                                                                                 podpis  użytkownika
                                

Załącznik nr 2.   Umowa kupna-sprzedaży 
Plik PDF